Βαθμολογία ξενοδοχείων με Αστέρια

Οι πληροφορίες βαθμολογίας των ξενοδοχείων με αστέρια όπως εμφανίζονται από την υπηρεσία μπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τα ξενοδοχεία, τους δεόντως εξουσιοδοτημένους πράκτορες και διανομείς τους, ή άλλους αδειοδοτημένους εκπροσώπους.

Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένες ή ανακριβείς βαθμολογίες με αστέρια που εμφανίζονται από την υπηρεσία ούτε αν το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από το ξενοδοχείο είναι σύμφωνο με αυτό που μπορεί λογικά να αναμένεται από τον αριθμό των αστέρων που εμφανίζεται.